เปิดใจ 4 องค์กรต้นแบบ พร้อมสู้ความเปลี่ยนแปลงด้วยวิถี TQA

 

เปิดใจ 4 องค์กรต้นแบบ

พร้อมสู้ความเปลี่ยนแปลงด้วยวิถี TQA

เมื่อภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ถูกท้าทายด้วยปัจจัยจากบริบทความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามา ทำให้ต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรับมือกับผลกระทบต่าง ๆ รวมถึงสามารถตอบสนองทั้งเป้าหมายองค์กรและความต้องการของประชาชน โดยปีที่ผ่านมา เป็นที่น่าภูมิใจเมื่อมีองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนงานภาครัฐ 4 องค์กร สามารถยกระดับให้มีระบบการดำเนินการเทียบเท่ามาตรฐานสากล ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ – Thailand Quality Class ประจำปี 2564 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  โดยผู้บริหารของแต่ละองค์กรได้เปิดใจกล่าวถึงเส้นทางสู่ความสำเร็จตามวิถี TQA ไว้ว่า

เขื่อนสิริกิติ์

มุ่งตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการสร้างความผาสุกแก่ชุมชนและสังคม

เราเชื่อว่าการดำเนินงานที่เป็นระบบ จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ มีต้นทุนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการสร้างความผาสุกให้กับชุมชน สังคม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

เขื่อนสิริกิติ์ได้นำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา กระบวนการบริหารงานอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายและทิศทางขององค์กร ผ่านกลไกการบริหารจัดการองค์กรไปยังบุคลากรทุกระดับ มุ่งหวังให้พนักงานเกิดความผูกพันและให้ความร่วมมือบูรณาการงาน นอกจากนี้ยังมีการนำข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้พัฒนาระบบการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้มาบริหารจัดการ และให้ข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยคำนึงถึงพันธกิจและตัวชี้วัดขององค์กร ส่งผลให้ผลลัพธ์ทุกด้านเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

บสย.

ต่อยอดความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

บสย. ใช้เกณฑ์ TQA เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร ประยุกต์ใช้คู่ขนานกับการดำเนินการตามแผน Transformation ตั้งแต่ 2562 โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานในทุกระดับ ส่งผลให้ปีที่ผ่านมา เรามีความเด่นชัดในการช่วยเหลือ SMEs ได้อย่างเต็มกำลังในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid19 โดยสามารถช่วยให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน (SMEs Penetration Rate) และมียอดการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์การค้ำประกันที่หลากหลายตรงกับความต้องการของ SMEs แต่ละกลุ่ม และการปรับกระบวนการทำงานที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติงานภายในให้สามารถรองรับปริมาณธุรกรรม ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งยังเชื่อมโยงไปสู่การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า สอดรับกับการพัฒนากระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

 

RFS

องค์กรต้นแบบด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลของประเทศ

เราในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจหลักในการดูแลงานระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล (Healthcare Facilities Management, HFM ) และนำประสบการณ์ตลอดจนความเชี่ยวชาญมาสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ไปยังผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมสร้างบุคลากรด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล ซึ่งยังขาดแคลนอยู่อีกมาก เราจึงนำเกณฑ์TQAมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรอย่างจริงจังในตลอดช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่เกิดขึ้นคือช่วยทำให้ทุกคนใน RFS เห็นภาพรวมและดำเนินการสู่เป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการทำประโยชน์ให้สังคม มีการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบและยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิผล ร่วมกันสร้างวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและนวัตกรรม

RFS เชื่อมั่นว่าการสนับสนุนโรงพยาบาลให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล จะส่งเสริมให้การดูแลสุขภาพมีคุณภาพและความปลอดภัยแก่ทั้งผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ ในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลก (Medical Hub)

 

โรงไฟฟ้าวังน้อย

กลไกสำคัญขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานในอนาคต

จากการนำเกณฑ์ TQA มาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ส่งผลให้โรงไฟฟ้าวังน้อย มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการในการผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ พร้อมรองรับต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจพลังงานในอนาคต นอกจากนี้ยังทำให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน มองเห็นภาพและเข้าใจถึงสถานการณ์ในการดำเนินงาน มุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้งานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  เพื่อมุ่งไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในระดับสากล รวมถึงบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

………………………………………………………………………….