2 ผู้บริหารองค์กรรางวัล TQC Plus: Innovation 2021 เผยความสำคัญของเกณฑ์ TQA สู่การพิชิตเป้าหมายขององค์กร

การก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้ นับเป็นสิ่งที่หลายองค์กรคาดหวัง แต่แน่นอนว่าในความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่ทุกองค์กรที่จะสามารถพาตนเองไปอยู่จุดนั้นได้ หากปราศจากความมุ่งมั่น และการก้าวเดินบนเส้นทางที่ถูกต้อง ‘คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล’ และ‘บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด’2 องค์กรที่ได้รับ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus: Innovation) ประจำปี 2564 ที่ถึงแม้จะเป็นองค์กรที่อยู่ต่างภาคส่วนกัน แต่ทั้งสองก็มีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ให้ต้องพิชิต และเลือกที่จะนำ ‘เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ’ เข้ามาเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จเช่นเดียวกัน

 

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินงานภายใต้ 3 พันธกิจ ได้แก่ การศึกษา การวิจัย และการดูแลสุขภาพ นอกเหนือจากการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้บุคลากรทุกระดับได้เข้าใจตรงกันแล้ว ยังได้ประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นกรอบในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพในกระบวนการทำงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็น ‘คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในระดับสากล’

“ปัจจัยแห่งความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คือ          การกำหนดนโยบายอย่างชัดเจนในการนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มาใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ ทั้งการวางเพื่อแผนพัฒนา และบูรณาการการทำงานในทุกพันธกิจ นอกจากนี้ เมื่อเรานำเกณฑ์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง จึงทำให้เรามองเห็นโอกาสการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยพยายามใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ และการสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพในงานประจำ ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร”

 

 

 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้รับการก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสานต่อพันธกิจในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ที่จะต้องทำหน้าที่ในการนำก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถหยุดพักได้ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อพลังงานชาติ ยิ่งไปกว่านั้น ในมุมขององค์กรภาคธุรกิจ คงยากที่จะหลีกเลี่ยงจากสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

 

เมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายที่รอบด้าน PTT LNG จึงต้องค้นหาวิธีปรับตัวอย่างรวดเร็ว และอาศัยความร่วมมือในการพัฒนาจากบุคลากร โดยอาศัยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นกรอบในการบริหารงาน และปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เพื่อนำพาองค์กรก้าวข้ามอุปสรรค และมุ่งสู่ความยั่งยืนดังที่ตั้งใจ

 

จากการที่ PTT LNG ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ ช่วยให้เราได้มองเห็นกระบวนการต่าง ๆ มากขึ้น มองเห็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ อีกทั้งช่วยให้สามารถประเมินองค์กร และคิดหาหนทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรต่ออนาคตที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ตัวรางวัล TQA ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สามารถบอกได้ว่า องค์กรและบุคลากรของเรามีความรู้ ความสามารถเพียงพอในการแข่งขันกับทั่วโลกได้อย่างไรบ้าง และอนาคตเราจะพัฒนาองค์กรไปยังทิศทางใด รวมถึงพัฒนาอย่างไรให้ต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน ไม่ว่าจะเปลี่ยนกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม

 

 

 

ที่มา : งานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564

………………………………………………………………………..