What should a Senior Leader do ? เปิดบทบาทผู้นำระดับสูง แบบฉบับองค์กรคุณภาพ

What should a Senior Leader do ?

เปิดบทบาทผู้นำระดับสูง แบบฉบับองค์กรคุณภาพ

ความก้าวหน้าหรือความสำเร็จขององค์กรนั้นเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดับ ทว่า บุคลากรและองค์กรคงไม่อาจก้าวไปยังทิศทางที่ถูกต้องได้ หากปราศจาก ‘ผู้นำ’ คนสำคัญที่คอยทำหน้าที่เป็นผู้นำทางให้บุคลากรก้าวเดินตาม ในงานสัมมนา TQA 2021 Winner Conference ได้มีการกล่าวถึงบทบาทของผู้นำระดับสูง ในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมีผู้นำสูงสุดจากองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น หรือ Thailand Quality Class Plus ด้านต่าง ๆ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่มาร่วมกันแบ่งปันมุมมอง และบอกเล่าถึงบทบาทหน้าที่ในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ มาลองดูกันว่า ผู้นำระดับสูง หรือ Senior Leader ขององค์กรจากเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จะต้องมีบทบาทอย่างไร ?

หากต้องการขับเคลื่อนองค์กรไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ผู้นำจะต้องเริ่มต้นจากการมีกลยุทธ์ในการสื่อสารที่ดี เพื่อสื่อสารถึงทิศทาง แผนการดำเนินงาน ค่านิยม หรือเรื่องต่าง ๆ ให้คนในองค์กรรู้ และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ยิ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ยิ่งต้องมีการสื่อสารอย่างทั่วถึงทุกระดับ

 

ผู้นำมีหน้าที่จัดหาแนวทาง และเครื่องมือที่จะกระตุ้นให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ การ Re-Skill / Up-Skill ซึ่งการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปปรับใช้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรค้นพบแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหลายองค์กร นอกจากนี้ เมื่อพนักงานทำดี ผู้นำก็ต้องไม่ละเลยการมอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน และทำให้พนักงานอยากร่วมงานกับองค์กรต่อไป

 

ผู้นำระดับสูงควรจะมีความรู้และเชี่ยวชาญมากกว่าพนักงาน ผู้นำที่ดีจึงต้องศึกษาและค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ สามารถนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ให้สอดรับกับบริบทองค์กร พร้อมให้คำแนะนำ และสอนให้พนักงานสามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปปรับปรุงพัฒนาการทำงานได้ในลำดับถัดไป

 

ผู้นำที่ดีไม่ใช่แค่ออกคำสั่ง แต่ต้องทำให้เห็น … การจะขับเคลื่อนสิ่งใดให้ประสบผลสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น กลยุทธ์ ค่านิยม หรือวัฒนธรรมองค์กร จำเป็นต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ซึ่งผู้นำที่ดีควรจะยึดมั่น และแสดงออกอย่างชัดเจน เพื่อเป็นต้นแบบแก่พนักงานทุกระดับ

 

หลังจากสั่งการ หรืออนุมัติโครงการต่าง ๆ ไปแล้ว ผู้นำมีหน้าที่ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พิจารณาว่ากระบวนการต่าง ๆ มีผลสะท้อนกลับมาอย่างไร พร้อมค้นหาวิธีปรับปรุง และปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

จะเห็นได้ว่า นอกเหนือจากการเป็นผู้กำหนดทิศทางขององค์กรแล้ว ‘ผู้นำที่ดี’ ยังมีอีกหลายบทบาทที่ไม่สามารถละเลยได้ เชื่อมโยงได้กับความเป็นผู้นำตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ที่ระบุว่า ผู้นำจะต้องสามารถกำหนดทิศทาง และเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมขององค์กรให้สอดรับกับทิศทางที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร การจัดหาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต

ที่มา: งานสัมมนา TQA 2021 Winner Conference หัวข้อ Senior Leader Sharing Panel บทบาทของผู้นำระดับสูง ในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หลักสูตรแนะนำ