องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2565

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

 • กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านบุคลากร (Thailand Quality Class Plus : People) จำนวน 2 องค์กร ได้แก่

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation) จำนวน 2 องค์กร ได้แก่

 • กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) จำนวน 6 องค์กร ได้แก่ 

 • กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)