‘บางจาก’ เผยแนวทางพิชิตเป้าหมาย สู่การเป็นองค์กรมาตรฐานโลก

บางจาก TQA

.

‘บางจาก’ เผยแนวทางพิชิตเป้าหมาย สู่การเป็นองค์กรมาตรฐานโลก

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

องค์กรผู้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อทุกการเติบโตขององค์กรมาพร้อมกับเป้าหมายอันยิ่งใหญ่เสมอ ทว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า เป้าหมายนั้นคืออะไร แต่อาจเป็นการที่องค์กรต้องเร่งค้นให้พบว่า จะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างไร ? สำหรับ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ Refinery Business Group; RFBG องค์กรผู้คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 ก็มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน นั่นก็คือ ‘การเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่มีมาตรฐานระดับโลก’ แน่นอนว่าเส้นทางในการก้าวไปสู่เป้าหมายของบางจากนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แล้วบางจากพิชิตเป้าหมายของตนเองได้อย่างไร ลองมาดูไปพร้อมกัน

ภายใต้ความเชื่อว่า ‘ผลลัพธ์ที่ดีเกิดจากการทำงานที่เป็นระบบ’ ทำให้บางจากมุ่งมั่นปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น การวางกลยุทธ์ บุคลากร การใส่ใจความต้องการของลูกค้า และชุมชนโดยรอบ ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว’ เพื่อพาตนเองไปสู่การเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานระดับสากล

 

 

 

วางแผนปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มตั้งแต่ผู้นำระดับสูงที่เป็นผู้วางแผนกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน พร้อมวางแผนกระตุ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคลากรปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องตามค่านิยมองค์กร

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่เสมอ วิเคราะห์ ทบทวน และควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลากร พยายามทำให้บุคลากรทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และร่วมกันปรับปรุงและยกระดับศักยภาพขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ใช้ TQA เป็นกลไกในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา บางจากได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ TQA เข้ามาผสานกับแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในทุกระดับให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ตามแต่ละสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งมองหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจในทุก ๆ มิติ รวมถึงการปรับกระบวนการคิดและการทำงาน จำกัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ผ่านเป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้

 

 

 

ไม่ลืมใส่ใจลูกค้า ชุมชน สิ่งแวดล้อม

เมื่อลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ บางจาก จึงเลือกให้ความสนใจกับความต้องการของลูกค้ามาเป็นอันดับต้น ๆ โดยมีการวางกระบวนการจัดการและบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ทั้งการวางกลยุทธ์ การวิเคราะห์โอกาสและวิกฤต รวมถึงใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสร้างความสำเร็จในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม

การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีทำให้กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บางจากฯ มี EBITDA เติบโตอยู่ที่กว่า 9,400 ล้านบาท ในปี 2564 จากระดับ 2,500 ล้านบาทในปี 2562

ขณะเดียวกันสังคมและชุมชนโดยรอบ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ที่ผ่านมา บางจากจึงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการกลั่นที่มีประสิทธิภาพและใสใจต่อสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ยังเป็นการสร้างความไว้วางใจต่อชุมชนรอบโรงกลั่น โดยมีการวางนโยบายและเป้าหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน อาทิ การลด Carbon Footprint การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และการก้าวไปสู่ The Zero ในปี 2050

วันนี้ บางจาก ก้าวไปสู่เป้าหมายใน ‘ระดับโลก’ หรือยัง ?

            นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แสดงความเห็นว่า

การได้รับ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่ถือเป็นความสำเร็จทางธุรกิจอันภาคภูมิใจ แสดงให้เห็นถึงการมีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ และมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ เมื่อบางจากสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับ TQA ได้ ก็เป็นสิ่งที่การันตีว่า เราเป็นองค์กรที่อยู่ในมาตรฐานโลก ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สร้างความภูมิใจให้กับกลุ่มพนักงานและผู้บริหารบางจากเป็นอย่างยิ่ง

การเป็นองค์กรเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติในปีนี้ คือสิ่งที่ตอกย้ำถึงผลลัพธ์ความสำเร็จ ที่บางจากได้ทุ่มเทพยายามตลอดมา คำกล่าวที่ว่า TQA ไม่ใช่ยาวิเศษ แต่เป็นเครื่องมือที่องค์กรนำมาปรับปรุงระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพในระดับที่เป็นเลิศ อย่างไม่หยุดนิ่ง’ ที่บางจากได้เคยกล่าวไว้ คงไม่ผิดจากความเป็นจริงที่เห็นในวันนี้นัก

เพราะยิ่งไปกว่าความภาคภูมิใจจากการเป็นองค์กรที่ยืนหยัดอยู่ด้วยมาตรฐานระดับโลกแล้ว บางจากยังมองเห็นเส้นทางในอนาคตที่เติบโตอย่างไปหยุดนิ่ง พร้อมสำหรับเป้าหมายใหม่ ๆ ด้วยกระบวนการที่เป็นเลิศ เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดูแลใส่ใจลูกค้า และร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award หรือ TQA)

The 21st TQA Winner Conference:

Achieving Performance Excellence for Corporate Sustainability

18-19 พฤษภาคม 2566 

สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาแห่งปีที่รวบรวมสุดยอด Practices และ เทรนด์การบริหารจัดการในทุกมิติ

จาก องค์กรผู้คว้ารางวัลระดับ World Class คลิก

ค้นหาหลักสูตรอบรบใน TQA Training Program 2023 คลิก