หลักสูตร Transform Feedback Report into Action Plan

หากคุณคือผู้บริหาร คณะทำงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความก้าวหน้า และมีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล ขอเชิญร่วมอบรมในหลักสูตร Transform Feedback Report into Action Plan” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะช่วยเสริมความเข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถนำผลลัพธ์จากรายงานป้อนกลับ (Feedback Report) ของผู้ตรวจประเมินมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปรับปรุงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผ่านหัวข้อการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ อาทิ การใช้ประโยชน์จากรายงานป้อนกลับ การวิเคราะห์ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์กับกระบวนการ โดยผู้เชี่ยวชาญ นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-619-5500 ต่อ 466, 467 (คุณพัชรวรรณ / คุณพนิตนาฎ) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click