เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ประจำปี 2565

ศึกษาเส้นทางแห่งความสำเร็จขององค์กร ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 (Thailand Quality Award : TQA) และ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ประจำปี 2565 (Thailand Quality Class Plus : TQC Plus) รวมถึง องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 (Thailand Quality Class : TQC) ที่มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาโดยตลอด มุ่งสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เตรียมความพร้อมองค์กร เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง (Disruption) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาวการณ์ของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง และมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ก้าวข้ามอุปสรรค พัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และร่วมแบ่งปันความสำเร็จจากการบริหารจัดการองค์กร

เรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จของทั้ง 12 องค์กร ผ่านเส้นทางสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565

Download และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉 Click