8/2/2017 เวลา 10:30 น. - 12:00 น.
  • This event has passed.

งานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 – 12.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

***************************

11.00-11.30 น.           ลงทะเบียนสื่อมวลชน และรับประทานอาหารว่าง

11.30-12.00 น.           

  • กล่าวถึงบทบาทและการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี 2559-2560 โดย ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ        
  • กล่าวถึงรางวัลคุณภาพแห่งชาติกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลิตภาพของประเทศให้พร้อมมุ่งสู่ 4.0 โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  • กล่าวถึงการผลักดันรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ให้เป็นส่วนสำคัญในการนำองค์กรไทยก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน พร้อมประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ประจำปี 2559 โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา กรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

12.00-12.20 น.            

  • กล่าวถึงความมุ่งมั่นและความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัล TQA หรือ TQC โดย ผู้บริหารองค์กรที่ได้รับรางวัล TQA หรือ TQC ประจำปี 2559

12.20-12.25 น.              

  • ถ่ายภาพหมู่ด้านหน้าเวที (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  กรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และผู้บริหารขององค์กรที่ได้รับรางวัล)

12.30 น.             เสร็จสิ้นงานแถลงข่าว

***************************

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม