4/1/2018 เวลา 0:00 น. - 2/3/2018 เวลา 0:00 น.
  • This event has passed.
เดือน กิจกรรม
4 มกราคม 2561 เปิดรับสมัครหลักสูตร การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2561
2 มีนาคม 2561 ปิดรับสมัครหลักสูตร การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2561
9 มีนาคม 2561 แจ้งผลการคัดเลือก ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร New Assessor Training 2018
12 – 30 มีนาคม 2561 ชำระค่าธรรมเนียมการอบรม
5 เมษายน 2561 และ
7-12 พฤษภาคม 2561
จัดการอบรม และคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2561
15 พฤษภาคม 2561 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 1
8 มิถุนายน 2561 กำหนดส่งงาน  Independent Work เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร TQA Assessor Calibration ประจำปี 2561
15 มิถุนายน 2561 แจ้งผลการคัดเลือก รอบที่ 2 และ แจ้งกำหนดการเข้าร่วมงาน TQA Assessor Calibration ประจำปี 2561
18 – 19 มิถุนายน 2561 อบรมหลักสูตร TQA Assessor Calibration ประจำปี 2561
27  มิถุนายน 2561
แจ้งผลการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2561
21 กรกฎาคม 2561
การประชุมเตรียมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561

หมายเหตุ:

  1. กำหนดการรับสมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  2. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รับสมัครเข้าร่วมการอบรมทางใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์นี้ ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น (รับใบสมัครจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันสุดท้ายของการสมัคร)