20/3/2017 เวลา 8:00 น. - 31/3/2017 เวลา 23:00 น.
  • This event has passed.
กำหนดการสมัครเพื่อขอรับรางวัลประจำปี (หน้าสมัครขอรับรางวัล)
หมายเหตุ:
1. สามารถยื่นใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่  การยื่นใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้นประจำปี 2560 (Online)
2. องค์กรที่สนใจสมัครเพื่อขอรับรางวัลและรายละเอียดการสมัคร สามารถติดตามได้ที่ www.tqa.or.th
3. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีกำหนดรับรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน ตามวันที่กาหนดดังตารางตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
4. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงตารางการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติตามความเหมาะสม
5. ช่องทางการติดตามข่าวสารจากสำนักงานรางวัล กรุณา follow fb: Thailand Quality Award
กำหนดการ กิจกรรม
ตลอดปี 2560 ขอรับหนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559 – 2560
14 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560 เปิดรับใบสมัครขอรับรองคุณสมบัติองค์กร เพื่อขอรับรางวัลประจำปี 2560 (รอบที่ 1)
16 มีนาคม 2560 แจ้งผลการรับรองคุณสมบัติองค์กรเพื่อขอรับรางวัล  ประจำปี 2560 (รอบที่ 1)
20 – 31 มีนาคม 2560 ปิดรับใบสมัครขอรับรองคุณสมบัติองค์กร เพื่อขอรับรางวัลประจำปี 2560 (รอบที่ 2)
18 เมษายน 2560 แจ้งผลการรับรองคุณสมบัติองค์กรเพื่อขอรับรางวัล  ประจำปี 2560 (รอบที่ 2)
24 – 28 เมษายน 2560 เปิดรับใบสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 และชำระค่าธรรมเนียม
24 เมษายน  – 4 กรกฎาคม 2560 เปิดรับรายงานการดำเนินการขององค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560
สิงหาคม – พฤศจิกายน 2560 กระบวนการตรวจประเมิน
• ขั้นที่ 1 Independent Review
• ขั้นที่ 2 Consensus  Review
• ขั้นที่ 3 Site Visit Review
ธันวาคม 2560 คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติพิจารณา และอนุมัติรางวัล
ธันวาคม 2560 แจ้งผลการพิจารณารางวัล และจัดส่ง Feedback Report
มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2560
มีนาคม 2561 พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ