27/6/2019 เวลา 9:00 น. - 28/6/2019 เวลา 16:00 น.
  • This event has passed.

จากรายงานการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปี 2557 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาตินั้น ผลจกาการวิเคราะห์พบว่า หมวด 2 กลยุทธ์  และหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นสองหมวดที่องค์กรส่วนใหญ่ได้ระดับคะแนนค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับหมวดอื่น สาเหตุหลักเนื่องจากแนวทางในการบริหารจัดการกลยุทธ์ขององค์กร และการวัด วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น ยังขาดความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันจึงส่งผลกระทบต่อการบูรณาการกันของหมวดต่างๆ

ข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า องค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางการจัดทำกลยุทธ์ รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินการ เพื่อให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างหมวดต่างๆ เช่น ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างข้อมูลในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการรปรับปรุงการปฏิบัติการ ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการวางแผนบุคลากรกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาดในการสร้างแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างแผนปฏิบัติการและการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในระบบงานขององค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร คณะทำงาน  ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร จากองค์กรที่สมัครขอรับรางวัล ซึ่งต้องการปรับปรุงพัฒนาหมวด 2 และหมวด 4 เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรสามารถนำแนวคิด แนวทาง รวมทั้งเครื่องมือการบริหารจัดการใน หมวด 2 กลยุทธ์  และ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

 

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7% แล้ว)
บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศึกษา / กิจกรรมกลุ่ม / อภิปราย / แบบทดสอบ 27-28 มิถุนายน 2562 Mem 8,000 บาท
Non-mem 8,500 บาท

 

หัวข้อการฝึกอบรม

  • ปัญหา สาเหตุ และปัจจัยต่างๆ ที่องค์กรพบบ่อยในการดำเนินงานตามรายละเอียดของเกณฑ์หมวด  2 และหมวด 4
  • เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ขององค์กร
  • ความเชื่อมโยงเกณฑ์หมวด 2 และหมวด 4 กับหมวดอื่นๆ

สมัครอบรม click