15/7/2021 เวลา 8:00 น. - 16/7/2021 เวลา 17:00 น.
  • This event has passed.

Boost Up TQA Category through Business Excellence Tools หมวด 3

15-16 กรกฎาคม 2564

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร คณะทำงาน  ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร จากองค์กรที่สมัครขอรับรางวัลหรือใช้กรอบแนวทางการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ อาทิ TQA, EdPEX, SEPA, PMQA  รวมถึงองค์กรที่ต้องการพัฒนาระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า ( Voice of Customer: VOC) อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

เพื่อแนะนำองค์กรให้สามารถนำเครื่องมือและแนวทางการบริหารจัดการใน หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด โดยเฉพาะการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer: VOC) ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

หัวข้อการฝึกอบรม

  • ปัญหา สาเหตุ และปัจจัยต่างๆ ที่องค์กรพบบ่อยในการดำเนินงานตามรายละเอียดของเกณฑ์หมวด 3
  • Voice of Customer Management
  • Customer Segmentation
  • Customer Satisfaction Survey
  • Customer Journey Mapping
  • Complain Management
  • แนวทางการเชื่อมโยงเกณฑ์หมวดที่ 3 กับหมวดอื่นๆ

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2619-5500 ต่อ 466 (พัชรวรรณ), 467 (พนิตนาฎ) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click