22/12/2016 เวลา 0:00 น. - 0:00 น.
  • This event has passed.

(ร่าง) กำหนดการ

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และงานเลี้ยงขอบคุณ ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 – 20.00 น.

ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

กิจกรรม Feed Back Day (Team Lead)
09.30 – 10.30 Team Lead ลงทะเบียน และถ่ายภาพสำหรับจัดทำทำเนียบผู้
10.30 – 12.30 การประชุม Feed Back Day
12.30 – 14.00 อาหารกลางวัน
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
14.00 – 15.00 ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และแขกรับเชิญ ลงทะเบียนรับของที่ระลึกและรับประทานอาหารว่าง
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติถ่ายภาพสำหรับจัดทำทำเนียบ และซ้อมพิธีการ
15.00 – 15.10 ประธานเดินทางมาถึงงาน
15.10 – 15.15 ผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวรายงาน
15.15 – 15.30 ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน
15.30 – 16.00 การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม และประเทศไทย 4.0 เพื่อเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์องค์กร” โดย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
16.00 – 17.00 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ถ่ายภาพหมู่
งานเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
17.00 – 20.00 งานเลี้ยงขอบคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
·    ประธานคณะอนุเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติกล่าวเปิดงาน
·    รับประทานอาหาร และสังสรรค์ตามอัธยาศัย

การแต่งกาย