30/7/2019 เวลา 9:00 น. - 31/7/2019 เวลา 16:00 น.
  • This event has passed.

TQA Application Report Writing รุ่น 3 : 30-31 กรกฎาคม 2562

กลุ่มเป้าหมาย

เน้นสำหรับองค์กรที่ต้องการจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน เพื่อรับการประเมินจากผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

สามารถวางแผนและจัดทำรายงาน วิธีการและผลการดำเนินงานขององค์กร (Application Report) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ        

องค์กรทราบแนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินการขององค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งในแง่การสื่อสารภายในองค์กร การใช้ตรวจประเมินภายในองค์กร การตรวจประเมินจากองค์กรรับรองคุณภาพ ตลอดจนการส่งขอรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รวมถึงการประยุกต์ใช้เขียนรายงานเพื่อการตรวจประเมินองค์กรด้วยมาตรฐานต่างๆที่มีรากฐานจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เช่น SEPA, EdPeX, OBACQA, PMQA เป็นต้น

 

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7% แล้ว)
บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศึกษา / กิจกรรมกลุ่ม / อภิปราย 2 วัน/รุ่น จำนวน 3 รุ่น Mem 6,500 บาท
Non-mem 7,000 บาท

 

หัวข้อการฝึกอบรม

  • ประโยชน์ของการจัดทำรายงาน
  • องค์ประกอบของรายงานที่ดี
  • การวางแผนการจัดทำรายงาน
  • การเขียนโครงร่างองค์กร
  • การเขียนรายงานหมวดการกระบวนการ
  • การเขียนรายงานหมวดผลลัพธ์
  • การจัดทำส่วนประกอบอื่น ๆ ของรายงานเพื่อความสมบูรณ์

หมายเหตุ: ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2562 หรือ TQA Criteria ปี 2561 มาก่อน

สมัครอบรม click