19/6/2019 เวลา 8:30 น. - 21/6/2019 เวลา 16:00 น.
 • This event has passed.

TQA Criteria รุ่นพิเศษ : 19-21 มิถุนายน 2562 (ชลบุรี)

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร คณะทำงานพัฒนาองค์กร ที่มุ่งมั่นจะนำเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง และผู้สนใจศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

 • สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยใช้ข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirements) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์
 • สร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในภาพรวม เกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 

 

วิทยากรประจำหลักสูตร

ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ, อ.ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์

 

หัวข้อการฝึกอบรม

ครอบคลุมเนื้อหาเกณฑ์ทั้งหมด โดยเน้นการตีความทั้งในภาพรวม และข้อกำหนดในแต่ละหัวข้อ โดยใช้ข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirements) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์  พร้อมตัวอย่างประกอบ  เพื่อเตรียมความรู้สำหรับการเขียนรายงาน และการตรวจประเมินองค์กร

 • จุดมุ่งหมายของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • ค่านิยมหลักและแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  • โครงร่างองค์กร
  • การนำองค์กร
  • กลยุทธ์
  • ลูกค้า
  • การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
  • บุคลากร
  • การปฏิบัติการ
  • ผลลัพธ์
 • แนวทางการประเมินระดับพัฒนาการขององค์กร (หมวดกระบวนการและหมวดผลลัพธ์)

 

วิธีการฝึกอบรม
ระยะเวลา
อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7% แล้ว)
Promotion พิเศษ
บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศึกษา
3 วัน
Mem 9,000 บาท
Non-mem 9,500 บาท
สมัคร 2 ท่าน
ท่านที่ 3 ลด 50%
วิธีการสมัครและชำระเงิน
 • สมัครผ่านออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ https://www.ftpi.or.th/services/seminar
  **แสดงผลผ่าน Google Chrome**
 • สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” หรือ
  Foundation for Thailand Productivity Institute
 • โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า
  ชื่อบัญชี  “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-50861-9
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail: [email protected]
  หรือ Fax : 0-2619-8070, 0-2619-8096

 

หมายเหตุ:           กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ กรุณาส่งชื่อผู้แทนหรือแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย

                       5 วันทำการ เพื่อการจัดเตรียมงานและการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

                       สถาบันขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50%

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายฝึกอบรม  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์:             0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร:              0-2619-8070, 0-2619-8096
E-mail:               [email protected];[email protected]
Website:            www.ftpi.or.th