5/6/2019 เวลา 9:00 น. - 7/6/2019 เวลา 16:00 น.
 • This event has passed.

TQA Criteria รุ่น 9 : 5-7 มิถุนายน 2562

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร คณะทำงานพัฒนาองค์กร ที่มุ่งมั่นจะนำเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างจริงจัง และผู้สนใจศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

 • สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยใช้ข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirements) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์
 • สร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในภาพรวม เกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

 

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7% แล้ว)
บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศึกษา / กิจกรรมกลุ่ม 3 วัน/รุ่น จำนวน 10 รุ่น Mem 9,000 บาท
Non-mem 9,500 บาท

 

หัวข้อการฝึกอบรม

ครอบคลุมเนื้อหาเกณฑ์ทั้งหมด โดยเน้นการตีความทั้งในภาพรวม และข้อกำหนดในแต่ละหัวข้อ โดยใช้ข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirements) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์  พร้อมตัวอย่างประกอบ  เพื่อเตรียมความรู้สำหรับการเขียนรายงาน และการตรวจประเมินองค์กร

 • จุดมุ่งหมายของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • ค่านิยมหลักและแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • โครงร่างองค์กร
 • การนำองค์กร
 • กลยุทธ์
 • ลูกค้า
 • การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 • บุคลากร
 • การปฏิบัติการ
 • ผลลัพธ์
 • แนวทางการประเมินระดับพัฒนาการขององค์กร (หมวดกระบวนการและหมวดผลลัพธ์)

สมัครอบรม click