Experience sharing: TQA for SMEs…บริหารจัดการ SMEs สู่ความเป็นเลิศ

  • สมัครเข้าร่วมการสัมมนา Experience sharing: TQA for SMEs…บริหารจัดการ SMEs สู่ความเป็นเลิศ

    วัน/เวลางานสัมมนา วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 08.30 – 14.00 น.

    สถานที่อบรม ห้อง บอลรูม 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรม ปริ้นพาเลซ มหานาค

  • รายละเอียดผู้เข้าร่วมงานสัมมนา

  • ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงานE-mailมือถือ 
  • ข้อมูลผู้ประสานงาน

  • (สำหรับใช้ในการตอบรับ และรับข่าวสารจากสถาบัน)