Assessor Login

ขอกำหนดรหัสผ่านใหม่

ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน สามารถทำการ ขอกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ โดย
  1. ระบุ Username หรือ E-mail ในช่องที่กำหนด
  2. กดปุ่ม ยืนยันการขอกำหนดรหัสผ่านใหม่
  3. หลังจากท่านได้กดปุ่มยืนยันข้างต้นแล้ว ระบบจะส่ง E-mail ไปยัง E-mail ของท่าน (ระบบจะไม่ส่งไปยัง E-mail ที่ไม่อยู่ในบัญชีสมาชิกของสถาบัน)
  4. ท่านต้องเข้าไปตรวจสอบว่า ได้รับ E-mail ดังกล่าวหรือไม่? หากได้รับแล้วให้ท่านกด Link ตามที่ระบุไว้ใน E-mail
  5. Link ดังกล่าวจะนำท่านเข้าสู่หน้าจอเพื่อให้ท่านสามารถ ทำการกำหนดรหัสผ่านใหม่ ได้ด้วยตัวท่านเอง