กำหนดการตรวจประเมิน

เดือน กิจกรรม ระยะเวลา
พฤษภาคม ทำ Pre-Work 60 – 80 ชั่วโมง
มิถุนายน การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA Assessor Calibration 2-3 วัน
กรกฎาคม การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติประจำปี (Kick-off)
1 วัน
สิงหาคม – พฤศจิกายน การตรวจประเมินขั้นที่ 1 Independent Review 60 – 80 ชั่วโมง
กันยายน – พฤศจิกายน การตรวจประเมินขั้นที่ 2 Consensus Review 2 วัน
ตุลาคม – พฤศจิกายน การตรวจประเมินขั้นที่ 3 Site Visit Review
(องค์กรที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 330 คะแนนขึ้นไป)
4 – 7 วัน