กำหนดการอบรมและสรรหาผู้ตรวจประเมิน

เดือน กิจกรรม
2 มกราคม 2563 เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม และรับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรายใหม่ ประจำปี 2563
1 มีนาคม 2563 ปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม และรับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรายใหม่ ประจำปี 2563
10 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
10 – 31 มีนาคม 2563 ชำระค่าธรรมเนียมการอบรม
3 เมษายน 2563 และ
5 – 10 พฤษภาคม 2563
การอบรม และคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2563 (TQA New Assessor Training 2020)
14 พฤษภาคม 2563 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 1
12 มิถุนายน 2563 กำหนดส่งงาน  Independent Work เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร (TQA Assessor Calibration 2020)
16 มิถุนายน 2563 แจ้งผลการคัดเลือก รอบที่ 2 และ แจ้งกำหนดการเข้าร่วมงาน (TQA Assessor Calibration 2020)
22 – 23 มิถุนายน 2563 อบรมหลักสูตร TQA Assessor Calibration 2020
8 กรกฎาคม 2563
แจ้งผลการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2563
25 กรกฎาคม 2563 การประชุมเตรียมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563

หมายเหตุ:

  1. กำหนดการรับสมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  2. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รับสมัครเข้าร่วมการอบรมทางใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์นี้ ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น (รับใบสมัครจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันสุดท้ายของการสมัคร)