กำหนดการอบรมและสรรหาผู้ตรวจประเมิน

เดือน กิจกรรม
4 มกราคม 2564 เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม และรับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรายใหม่ ประจำปี 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564 ปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม และรับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรายใหม่ ประจำปี 2564
10 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
10 – 31 มีนาคม 2564 ชำระค่าธรรมเนียมการอบรม
2 เมษายน 2564 และ
7 – 12 สิงหาคม 2564
การอบรม และคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2564 (TQA New Assessor Training 2021)
13 สิงหาคม 2564 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 1
3 กันยายน 2564 กำหนดส่งงาน  Independent Work เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร (TQA Assessor Calibration 2021)
4 กันยายน 2564 แจ้งผลการคัดเลือก รอบที่ 2 และ แจ้งกำหนดการเข้าร่วมงาน (TQA Assessor Calibration 2021)
10 – 12 กันยายน 2564 อบรมหลักสูตร TQA Assessor Calibration 2021
15 กันยายน 2564
แจ้งผลการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2564
18 กันยายน 2564 การประชุมเตรียมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564

หมายเหตุ:

  1. กำหนดการรับสมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  2. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รับสมัครเข้าร่วมการอบรมทางใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์นี้ ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น (รับใบสมัครจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันสุดท้ายของการสมัคร)