กำหนดการอบรมและสรรหาผู้ตรวจประเมิน

เดือน กิจกรรม
2 มกราคม 2562 เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม และรับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรายใหม่ ประจำปี 2562
1 มีนาคม 2562 ปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม และรับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรายใหม่ ประจำปี 2562
11 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
11 – 29 มีนาคม 2562 ชำระค่าธรรมเนียมการอบรม
4 เมษายน 2562
และ 7 – 12 พฤษภาคม 2562
ปฐมนิเทศ (เฉพาะวันที่ 4 เมษายน 2562)                                                                จัดการอบรม และคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2562
15 พฤษภาคม 2562 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 1
7 มิถุนายน 2562 กำหนดส่งงาน  Independent Work เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร TQA Assessor Calibration ประจำปี 2562
11 มิถุนายน 2562 แจ้งผลการคัดเลือก รอบที่ 2 และ แจ้งกำหนดการเข้าร่วมงาน TQA Assessor Calibration ประจำปี 2562
17 – 18 มิถุนายน 2562 อบรมหลักสูตร TQA Assessor Calibration ประจำปี 2562
8 กรกฎาคม 2562
แจ้งผลการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2562
20 กรกฎาคม 2562
การประชุมเตรียมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562

หมายเหตุ:

  1. กำหนดการรับสมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  2. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รับสมัครเข้าร่วมการอบรมทางใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์นี้ ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น (รับใบสมัครจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันสุดท้ายของการสมัคร)