กำหนดการอบรมและสรรหาผู้ตรวจประเมิน

เดือน กิจกรรม
4 มกราคม 2565 เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม และรับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรายใหม่ ประจำปี 2565
1 มีนาคม 2565 ปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม และรับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรายใหม่ ประจำปี 2565
11 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
11 – 31 มีนาคม 2565 ชำระค่าธรรมเนียมการอบรม
1 เมษายน 2565 และ
6 – 11 พฤษภาคม 2565
การอบรม และคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2565 (TQA New Assessor Training 2022)
13 พฤษภาคม 2565 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 1
10 มิถุนายน 2565 กำหนดส่งงาน  Independent Work เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร (TQA Assessor Calibration 2022)
20 มิถุนายน 2565 แจ้งผลการคัดเลือก รอบที่ 2 และ แจ้งกำหนดการเข้าร่วมงาน (TQA Assessor Calibration 2022)
24 – 26 มิถุนายน 2565 อบรมหลักสูตร TQA Assessor Calibration 2022
1 กรกฎาคม 2565
แจ้งผลการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2565
16 กรกฎาคม 2565 การประชุมเตรียมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 (online)

หมายเหตุ:

  1. กำหนดการรับสมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  2. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รับสมัครเข้าร่วมการอบรมทางใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์นี้ ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น (รับใบสมัครจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันสุดท้ายของการสมัคร)