กำหนดการอบรมและสรรหาผู้ตรวจประเมิน

เดือน กิจกรรม
4 มกราคม 2567 เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม และรับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรายใหม่ ประจำปี 2567
1 มีนาคม 2567 ปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม และรับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรายใหม่ ประจำปี 2567
12 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
12 – 31 มีนาคม 2567 ชำระค่าธรรมเนียมการอบรม
2 – 3 พฤษภาคม 2567
 งานสัมมนา TQA 2023 Winner Conference
7 – 12 พฤษภาคม 2567 การอบรม และคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2567 (TQA New Assessor Training 2024)
14 พฤษภาคม 2567 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 1
10 มิถุนายน 2567 กำหนดส่งงาน  Independent Work เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร (TQA Assessor Calibration 2024)
17 มิถุนายน 2567 แจ้งผลการคัดเลือก รอบที่ 2 และ แจ้งกำหนดการเข้าร่วมงาน (TQA Assessor Calibration 2024)
22 – 24 มิถุนายน 2567 อบรมหลักสูตร TQA Assessor Calibration 2024
3 กรกฎาคม 2567
แจ้งผลการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2567
13 กรกฎาคม 2567 การประชุมเตรียมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567

หมายเหตุ:

  1. กำหนดการรับสมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  2. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รับสมัครเข้าร่วมการอบรมทางใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์นี้ ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น (รับใบสมัครจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันสุดท้ายของการสมัคร)