กำหนดการอบรมและสรรหาผู้ตรวจประเมิน

เดือน กิจกรรม
4 มกราคม 2566 เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม และรับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรายใหม่ ประจำปี 2566
1 มีนาคม 2566 ปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม และรับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรายใหม่ ประจำปี 2566
10 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
10 – 31 มีนาคม 2566 ชำระค่าธรรมเนียมการอบรม
4 เมษายน 2566 และ
8 – 13 พฤษภาคม 2566
การอบรม และคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2566 (TQA New Assessor Training 2023)
15 พฤษภาคม 2566 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 1
18 – 19 พฤษภาคม 2566 งานสัมมนา TQA 2022 Winner Conference
12 มิถุนายน 2566 กำหนดส่งงาน  Independent Work เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร (TQA Assessor Calibration 2023)
20 มิถุนายน 2566 แจ้งผลการคัดเลือก รอบที่ 2 และ แจ้งกำหนดการเข้าร่วมงาน (TQA Assessor Calibration 2023)
24 – 26 มิถุนายน 2566 อบรมหลักสูตร TQA Assessor Calibration 2023
3 กรกฎาคม 2566
แจ้งผลการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2566
22 กรกฎาคม 2566 การประชุมเตรียมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566

หมายเหตุ:

  1. กำหนดการรับสมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  2. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รับสมัครเข้าร่วมการอบรมทางใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์นี้ ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น (รับใบสมัครจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันสุดท้ายของการสมัคร)