ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัล

1. คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

  • ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เข้าใจการบริหารแบบองค์รวม
  • ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการตรวจประเมิน เช่น ระบบการพิจารณาให้คะแนน
  • ทักษะการใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์
  • ทักษะด้านภาษาทั้งการสื่อสาร การเรียบเรียง และการพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • การทำงานเป็นทีมร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจตรงกัน  มีการแสดงออกที่เหมาะสม และยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น
  • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
  • มีภาพลักษณ์ที่ดี มีวินัย

2. จรรณยาบรรณของผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ พึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะและหน้าที่ตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมิน เพื่อรักษาไว้ซึ่งรางวัลคุณภาพแห่งชาติอันทรงเกียรติ

3. การเปิดเผยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นองค์กรที่ดำเนินงานบริหารจัดการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรม เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดังนั้น การมอบหมายองค์กรให้แก่ผู้ตรวจประเมิน สำนักงานจะพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ของผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพชาติ จึงถือเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจประเมินจะต้องแจ้งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ องค์กรที่ทำงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งนี้ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ

4. การแต่งตั้งและรับรองการเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินในแต่ละปี จะถูกเสนอชื่อเพื่อให้คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ พิจารณาแต่งตั้ง ซึ่งจะมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ 1 ปี หากพ้นวาระแล้ว สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จะพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจประเมิน การจัดทำและคุณภาพของ  Scorebook  การประเมินผลงานแบบ 360 องศา การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสำนักงาน  ซึ่งผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการเรียนเชิญให้สมัครเป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อทำหน้าที่ในปีถัดไป
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติอย่างครบถ้วนตามที่กำหนด ได้แก่ การเข้าฝึกอบรมประจำปี การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน และการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการตรวจประเมินจนเสร็จสิ้น จะได้รับใบรับรองการเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติในปีนั้นๆ

5. ระยะเวลาในการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
รอบปีของการทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน  ซึ่งใช้เวลาประมาณ  360 ชั่วโมงต่อ 1 ปี ผู้ตรวจประเมินทุกท่านจะต้องจัดสรรเวลาและตารางการทำงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจประเมินตามที่ได้รับมอบหมาย บางครั้งอาจจะต้องเดินทางเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี การเข้าร่วมประชุม หรือการไปตรวจประเมินองค์กรผู้สมัครขอรับรางวัล ณ สถานประกอบการ แต่บางช่วงผู้ตรวจประเมินสามารถทำงานจากที่อื่นผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ระยะเวลาในการตรวจประเมินแสดงไว้ในตารางกำหนดการตรวจประเมินในหน้าถัดไป