คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ที่ปรึกษาประธานกรรมการ


นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

บริษัท ปิยะณรงค์ จำกัด

ประธานกรรมการ


ดร.อาชว์ เตาลานนท์

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการ


นายพสุ โลหารชุน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ


ดร.สุภัทร จำปาทอง

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการ


นายประภาศ คงเอียด

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กรรมการ


นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์

ประธานกรรมการบริหาร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

กรรมการ


ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กรรมการ


ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา

นายกสภามหาวิทยาสงขลานครินทร์

กรรมการ


ดร.ดำริ สุโขธนัง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการ


ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์

ศาสตราจารย์ระดับ 11 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะพานิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการ


นายประสิทธิ์ ตันสุวรรณ

กรรมการ


ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์

ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

กรรมการและเลขานุการ