คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ


ดร.อาชว์ เตาลานนท์

รองประธานกรรมการ เครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ


นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

บริษัท ปิยะณรงค์ จำกัด

ประธานคณะกรรมการ


ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา

นายกสภามหาวิทยาสงขลานครินทร์

รองประธานคณะกรรมการ


นายณัฐพล รังสิตพล

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ


ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการ


นางปานทิพย์ ศรีพิมล

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กรรมการ


ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

ประธานกรรมการบริหาร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

กรรมการ


นายพสุ โลหารชุน

กรรมการ


นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กรรมการ


นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ


ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์

ศาสตราจารย์ระดับ 11 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะพานิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการ


นายประสิทธิ์ ตันสุวรรณ

กรรมการ


นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

กรรมการและเลขานุการ