คณะอนุกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ประธานคณะอนุกรรมการ


รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์

กรรมการ


Mr. Rituraj Shah

กรรมการ


รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ


นายวรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ตต้าอุตสาหกรรม จำกัด

กรรมการ


นายเจริญ แก้วสุกใส

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด

กรรมการ


ผศ.ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีไอ โฮลดิ้ง จำกัด

กรรมการ


ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

กรรมการ


ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ


ดร.ฐิติวัฒน์ สืบแสง

กรรมการ


ดร.นนทวัฒน์ สุขผล

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ธนาคารออมสิน

กรรมการ


นายสมชาติ น้อยศิริสุข

ผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

กรรมการและเลขานุการ