คณะอนุกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ประธานคณะอนุกรรมการ


รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์

รองคณบดี คนที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กรรมการ


นายริตูราจ ชาห์

President บริษัท ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด

กรรมการ


พ.ต.ท.ดร.นภดล ทองนพเนื้อ

กรรมการ


นายเจริญ แก้วสุกใส

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด

กรรมการ


รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ


นายวรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ตต้าอุตสาหกรรม จำกัด

กรรมการ


ผศ.ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์

Assistant Managing Director บริษัท อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย จำกัด

กรรมการ


นายสมชาติ น้อยศิริสุข

ผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

กรรมการและเลขานุการ