คณะอนุกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ประธานคณะอนุกรรมการ


Mr. Rituraj Shah

กรรมการ


รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ


นายวรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ตต้าอุตสาหกรรม จำกัด

กรรมการ


นายเจริญ แก้วสุกใส

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด

กรรมการ


ผศ.ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีไอ โฮลดิ้ง จำกัด

กรรมการ


ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ

รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

กรรมการ


ดร.ฐิติวัฒน์ สืบแสง

กรรมการ


ดร.นนทวัฒน์ สุขผล

ที่ปรึกษาธนาคารออมสิน ด้านการบริหารทุนมนุษย์และการจัดการความรู้

กรรมการ


ผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

กรรมการและเลขานุการ