การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในรอบปี 2563–2564

การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในแต่ละครั้งมีเจตจำนงที่สำคัญ คือ เกณฑ์ต้องสะท้อนถึงแนวทางปฏิบัติที่นำสมัยของการนำองค์กรและผลการดำเนินการที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผล ในขณะเดียวกันเกณฑ์ต้องมีความกระชับและใช้งานง่าย. หลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การจัดทำเกณฑ์เพื่อผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ เกณฑ์ได้วิวัฒนาการไปตามปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันและความสำเร็จในระยะยาวขององค์กร. จากการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป วันนี้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติได้นำเสนอกรอบการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศสำหรับองค์กรทุกประเภท ซึ่งเป็นแนวทางการนำองค์กรและการบริหารจัดการที่ปรับใช้ได้ ซึ่งช่วยให้เกิดแนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบเพื่อความเป็นเลิศทั่วทั้งองค์กร. ในขณะที่เกณฑ์พัฒนาปรับเปลี่ยนไป แต่ยังคงต้องคำนึงถึงความสมดุลที่สำคัญ 2 ประการ. ทางหนึ่งเกณฑ์ต้องสะท้อนถึงมาตรฐานระดับชาติสำหรับการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ให้ความรู้แก่องค์กรในทุกแง่มุมของการสร้างระบบการจัดการผลการดำ เนินงานแบบบูรณาการ. ในอีกทางหนึ่งเกณฑ์ต้องทำให้องค์กรต่างๆ ที่มีระดับพัฒนาการขององค์กรที่แตกต่างกันไปสามารถเข้าถึงได้และใช้งานง่าย.เพื่อให้เกิดความสมดุลนี้ การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2563-2564 มุ่งเน้นเพิ่มความตระหนักขององค์กรเกี่ยวกับระบบนิเวศธุรกิจ (business ecosystems) วัฒนธรรมองค์กร เครือข่ายอุปทาน และการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (cybersecurity) และมุ่งเน้นในการทำให้เกณฑ์สามารถเข้าถึงได้ในมุมมองของผู้ใช้เกณฑ์

ระบบนิเวศธุรกิจ (Business ecosystems)

ในขณะที่องค์กรต่างๆ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น ผู้นำองค์กรจำเป็นต้องนำองค์กรของตนให้เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงข้ามอุตสาหกรรม ในระดับประเทศ และบางครั้งระดับโลก ซึ่งเรียกว่าระบบนิเวศ. เครือข่ายความร่วมมือที่กว้างขวางและพึ่งพาซึ่งกันและกันเหล่านี้ อาจรวมถึงพันธมิตรและคู่ความร่วมมือแบบดั้งเดิม และอาจรวมถึงคู่แข่ง องค์กรนอกภาคส่วน ชุมชน และลูกค้า. การเติบโตขององค์กรอาจขึ้นอยู่กับการเติบโตโดยรวมของระบบนิเวศและความสามารถขององค์กรในการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต. และเมื่อเกิดการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ จากอุตสาหกรรมอื่นๆ องค์กรอาจโดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยการนำเสนอสิ่งแปลกใหม่ ซึ่งบางครั้งอาจเนื่องมาจากระบบนิเวศขององค์กร. เพื่อขยายความมุมมองเชิงระบบของเกณฑ์ คำว่า “ระบบนิเวศธุรกิจ (business ecosystems) จะปรากฏในส่วนค่านิยมและแนวคิดหลักและในหมายเหตุของเกณฑ์. ในเนื้อหาเกณฑ์ ประเด็นเกี่ยวกับผู้ส่งมอบ พันธมิตร คู่ความร่วมมือ ลูกค้า และคู่แข่งในบางคำถามและหมายเหตุบางข้อ ได้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการคิดในวงกว้างให้ครอบคลุมนิเวศธุรกิจ.

เครือข่ายอุปทาน (Supply network)

สืบเนื่องจากแนวคิดของระบบนิเวศ วิธีการขององค์กรในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ และส่งมอบให้กับลูกค้า เกี่ยวข้องกันมากกว่าเป็นเพียงห่วงโซ่อย่างง่าย ๆ จากผู้ส่งมอบ ไปยังผู้ส่งมอบ ไปยังองค์กร. องค์กรที่ซับซ้อนอาจต้องประสานกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้ส่งมอบจำนวนมาก และบางองค์กรอาจเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ซับซ้อนขององค์กรต่าง ๆ แต่ละแห่งมีบทบาทสำคัญในการผลิตหรือการส่งมอบ. หน่วยงานเหล่านี้จะมีความเชื่อมโยงกันและพึ่งพาซึ่งกันและกันมากกว่าจะเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง. ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการรับรู้และการจัดการการพึ่งพาซึ่งกันและกันเหล่านี้เพื่อให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เกณฑ์ใช้คำว่า “เครือข่ายอุปทาน” เพื่อกล่าวถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน ในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร และส่งมอบให้แก่ลูกค้า. ความสอดคล้องของเครือข่ายอุปทาน คู่ความร่วมมือ และความคล่องตัวมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน.

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

วัฒนธรรมองค์กร – ความเชื่อร่วมกัน บรรทัดฐาน และค่านิยม ที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ภายในองค์กร – มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการตัดสินใจ ความผูกพันของบุคลากร ความผูกพันของลูกค้า และความสำเร็จขององค์กร. ตั้งแต่ปี 2545 เกณฑ์ได้ถามถึงค่านิยมองค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของวัฒนธรรมองค์กร. ในปีที่ผ่านมา ในเกณฑ์มีคำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรม บางคำถามใช้คำศัพท์นี้ และบางคำถามใช้พฤติกรรมอ้างอิงที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรม. ปีนี้ เกณฑ์ถามชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะอื่น ๆ ของวัฒนธรรมองค์กร และวิธีที่ผู้นำระดับสูงและองค์กรสร้างและเสริมสร้างวัฒนธรรมนั้น.

ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Security and cybersecurity)

เกณฑ์ได้กล่าวถึงความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการรักษาความลับของสารสนเทศตั้งแต่ปี 2545 และขยายความสำคัญของข้อพิจารณาเหล่านี้ในปี 2561-2562. เมื่อการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกองค์กร เกณฑ์จึงมีการขยายคำถามเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์.

การทำให้เข้าใจง่าย (Simplification)

เกณฑ์มีการปรับปรุงให้ง่ายขึ้นในหลายรายการ บางคำถามและบางหมายเหตุถูกตัดทิ้ง จัดระเบียบใหม่ ปรับปรุง ย้ายที่ หรือเปลี่ยนถ้อยคำเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจ. เนื้อหาจากคำถามบางข้อถูกย้ายไปยังหมายเหตุเพื่อเป็นตัวอย่างให้องค์กร.