พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และงานเลี้ยงขอบคุณ ปี 2561