3 องค์กร TQC Plus เผยแนวทาง ‘การปฏิบัติการ’ สู่เส้นทางความเป็นเลิศ

3 องค์กร TQC Plus เผยแนวทาง ‘การปฏิบัติการ’ สู่เส้นทางความเป็นเลิศ

การปฏิบัติการ หรือ Operations นับเป็นกระบวนการภายในที่สำคัญสำหรับทุกองค์กรที่ต้องการสร้างความสำเร็จในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการ ให้สามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เฉกเช่น 3 องค์กรผู้คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation) ประจำปี 2562 ที่ได้แบ่งปันถึงแนวทางปฏิบัติการตามบริบทขององค์กรไว้ ดังนี้

 

เพราะการนำพาองค์กรให้มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ จำเป็นที่จะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงาน ธนาคารออมสิน จึงพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนการปฏิบัติการให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อสนองตอบทุกความคาดหวังของลูกค้า ผ่านการมุ่งเน้นที่ประเด็นสำคัญ ได้แก่

 

ออกแบบระบบงานให้เหมาะสม
(Re Structure / Re Process)

เริ่มจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และกระบวนการทำงานภายในองค์กร เช่น การปรับรูปแบบสาขาให้เป็นศูนย์สินเชื่อ SMEs หรือศูนย์ที่เกี่ยวกับเรื่องลูกค้า และเปลี่ยนบทบาทของพนักงานสาขาให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินมากขึ้น เน้นกระบวนการทำงานที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายของการเป็นธนาคารที่ยั่งยืนในโลกดิจิทัล

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
(Re-Skill / Up-Skill / New Skill)

สนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ เติบโต ไปพร้อมกับการดำเนินงาน รวมถึงเพิ่มทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
เช่น Data Science, Data Analytic, Innovation และ Design Thinking เป็นต้น

สร้างระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
(Knowledge Management)

เริ่มจากการผลักดันกระบวนการจัดการความรู้ที่ชื่อว่า KMIP : Knowledge Management and Innovation Process ที่ครอบคลุมทุกด้าน สร้าง Role Model ในทุกสาขาเพื่อให้เป็นตัวแทนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากรทุกระดับ รวมถึงใช้นโยบายขององค์กรขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถส่งเสริมการทำงานขององค์กร และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

 

บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด (GCL) ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ การจัดเก็บ และการขนส่งอย่างเป็นระบบ GCL พยายามที่จะปรับปรุงกระบวนการอยู่เสมอ นอกเหนือจากสร้างองค์กรให้มีความเป็นเลิศแล้ว GCL ยังต้องการการเสริมความแข็งแกร่งให้ลูกค้า พยายามทำให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงเวลา และมีต้นทุนต่ำที่สุด ผ่านการใช้ Logistic Excellence System มาบริหาร

 

พัฒนากระบวนการสร้างคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
(Quality)

เพื่อคงคุณภาพของสินค้าไว้ให้ได้มากที่สุด ตั้งแต่ออกจากคลัง จนถูกขนส่งถึงมือลูกค้า

เพิ่มขีดความสามารถด้วยนวัตกรรม
(Innovation)

มุ่งเน้นให้องค์กรมีความก้าวทันทุกสถานการณ์ เพิ่มประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งในตลาด และช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น เปลี่ยนเป็นระบบ Crane เป็น Automation ใช้ Shuttle Car นำของไปเก็บแทนการใช้ Forklift เพื่อลดการใช้น้ำมัน และไฟฟ้าแบบปกติ

คำนึงถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อม
(Green)

การปฏิบัติงานต้องมีส่วนช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ เช่น ที่ผ่านมา GCL ได้ใช้ Solar rooftop เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าคลัง แทนการใช้พลังงานแบบเดิม ในส่วนนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรได้ถึงปีละ 11 ล้านเลยทีเดียว

               

 

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการผลิต Phenol , Acetone และ BPA รายแรก รายเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป้าหมายหลักขององค์กร คือ การตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้มากที่สุด ผ่านการวางแผนปฏิบัติการอย่างครอบคลุม ประกอบด้วย

 

เพิ่มความเข้มแข็งด้วยนวัตกรรม

พีทีที ฟีนอล พยายามเชื่อมโยงกลยุทธ์การดำเนินงานเข้ากับนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาของ Product, Process และ Service ที่มีทั้งหมดขององค์กร ให้ครอบคลุมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเพิ่มกำไร ขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมเรื่องความยั่งยืนเช่นกัน

ผู้นำที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์

คือส่วนสำคัญของการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ดังนั้น ผู้นำควรจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการเสนอหรือชี้นำแนวทางการดำเนินงาน และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

พนักงานที่มีความพร้อม

ตรงตาม GC Spirit หรือ Core Behaviors ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น การกล้าคิด กล้าทำ พร้อมทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า และมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

..…

จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาในการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้ ทั้ง 3 องค์กร สามารถยกระดับ และทำให้องค์กรเห็นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศของการปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ จนเกิดการเติบโตที่ต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อไปในอนาคต

ที่มา : งานสัมมนา Thailand Quality Award  2019 Winner Conference  : Experience Sharing from TQC+ Operation Winner 2019

..…

TQA SMART-Ex Program
โปรแกรมการประเมินองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ตรวจประเมินองค์กรเบื้องต้นตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินองค์กรที่ผ่านการรับรอง (Organization Assessment Certified Expert) ช่วยตรวจประเมิน และให้ Feedback report เพื่อให้องค์กรนำไปพัฒนาปรับปรุงองค์กร สู่ความเป็นเลิศได้เร็วยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับ…

  • องค์กรที่ต้องการเริ่มต้นนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในองค์กร
  • องค์กรที่ต้องการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
  • องค์กรที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม  >> http://smart-ex.tqa.or.th/

โทร. 02-619-5500 ต่อ 632-631 Email: [email protected]