รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562: กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู