เส้นทางความสำเร็จของ ‘บางจาก’ องค์กรแห่งนวัตกรรมระดับแถวหน้าของไทย

 

การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมไม่ได้เกิดขึ้นเพราะ “แค่มองหาโอกาสนวัตกรรม”  แต่ส่วนสำคัญนั้นมาจาก “การชี้นำทิศทางองค์กร” กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าของรางวัล Thailand Quality Class Plus: Innovation ประจำปี 2563 องค์กรแห่งนวัตกรรมที่จุดยืนของธุรกิจไม่ใช่แค่เรื่องของผลกำไร แต่ต้องคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่ง RFBG ทำแบบนี้

กำหนดทั้งวิสัยทัศน์ และค่านิยม ซึ่งเน้นเรื่องของนวัตกรรม
ยึดวิถี Green เป็นหัวใจสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง

การริเริ่ม ถ่ายทอดของผู้นำ ไปสู่กระบวนการในส่วนต่างๆ
ตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ที่มีความท้าทาย และใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความได้เปรียบและรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

ถ่ายทอดกลยุทธ์ลงไปสู่การปฏิบัติ
กำหนด KPI โดยมีการดำเนินการลงไปถึงระดับสายงาน ระดับส่วน ระดับบุคคล

มีกระบวนการจัดการนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ
มีกิจกรรมหรือโครงการ ที่เป็นเวทีในการจัดการนวัตกรรม การเรียนรู้และทบทวนในเชิงของ Best Practices เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แผนปฏิบัติการสำเร็จตามเป้าหมาย

สร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการใช้ความคิดสร้างสรรค์
พนักงานทุกระดับมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเสนอความคิดใหม่ ๆ ตลอดเวลา และผลักดันให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

มีการเชื่อมโยงเรื่องของนวัตกรรมกับพันธมิตรหรือผู้ส่งมอบ
ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม

ที่มา : งานสัมมนา Thailand Quality Award 2020 Winner Conference

…………………………….

 หลักสูตรแนะนำ