สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มุ่งสร้าง World Leader ยกระดับศักยภาพองค์กรไทยให้แข็งแกร่ง พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วย 2 รางวัลใหม่ TQA: Global Excellence และ TQC Plus: Societal Contribution

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มุ่งสร้าง World Leader

ยกระดับศักยภาพองค์กรไทยให้แข็งแกร่ง พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วย 2 รางวัลใหม่ TQA: Global Excellence และ TQC Plus: Societal Contribution

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น องค์กรไทยอาจต้องเร่งเตรียมความพร้อมให้มากกว่าที่เคย ในปี 2566 นี้ คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จึงมีมติให้มีการมอบรางวัลใหม่อีก 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล TQA: Global Excellence และรางวัล TQC Plus: Societal Contribution เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรที่ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปปรับใช้ในการยกระดับมาตรฐการบริหารจัดการ จนสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในระดับผู้นำอุตสาหกรรม และสามารถตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในแง่ของการผลักดันให้ภาคธุรกิจมีส่วนช่วยสนับสนุนชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้บอกเล่าถึงที่มาและความสำคัญของการมอบรางวัลใหม่ในครั้งนี้ว่า

“ที่มาของการของการจัดให้มีการมอบ รางวัล TQA: Global Excellence เกิดขึ้นภายใต้ความตั้งใจที่จะยกระดับและประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในระดับผู้นำอุตสาหกรรม ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติได้เป็นส่วนสำคัญในการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทย

โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จะมอบให้แก่ องค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในระดับที่เป็น Benchmark Leader ไปจนถึงระดับ World Leader มีกระบวนการและผลลัพธ์ที่สะท้อนให้เห็นความเป็นผู้นำทางธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งทางสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยมีองค์กรจำนวนมากที่มีศักยภาพในระดับนี้ อย่างไรก็ตาม นอกจากจะเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จแล้ว ยังต้องพร้อมแบ่งปันความรู้ และเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่น ๆ”

ในส่วนของ รางวัล TQC Plus: Societal Contribution รางวัลที่จะมอบแก่องค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการสร้างความผาสุกของสังคม และการสนับสนุนชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม โดยนายสุวรรณชัย ได้เสริมย้ำถึงความสำคัญของรางวัลดังกล่าวว่า

“ในปัจจุบันองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางในการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับ การกำกับดูแลองค์กรและการตอบแทนสังคม (Governance and Societal Contributions) สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จึงเห็นสมควรให้มีการมอบรางวัล TQC Plus: Societal Contribution เพื่อผลักดันให้องค์กรไทยสามารถก้าวไปสู่อนาคตอย่างเข้มแข็ง ควบคู่กับการตอบแทนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล สอดรับกับนโยบาย MIND ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ยึดถือในหลักการใช้หัวและใจปั้นอุตสาหกรรมเคียงคู่ชุมชน พร้อมผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

จึงขอเชิญชวนองค์กรไทยที่มีความพร้อมก้าวเดินบนเส้นทางแห่งความเป็นเลิศ ร่วมเรียนรู้ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสมัครขอรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เพื่อเตรียมพร้อมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในอนาคต”

ด้านเกณฑ์การตัดสินรางวัล องค์กรที่จะได้รับ รางวัล TQA: Global Excellence นั้นต้องมีคะแนนตั้งแต่ 750 คะแนน ซึ่งอาจเป็นองค์กรที่เคยได้รับรางวัล TQA มาแล้ว หรือยังไม่เคยสมัครขอรับรางวัลก็ได้ ในส่วนของ รางวัล TQC Plus: Societal Contribution องค์กรจะต้องมีความโดดเด่นในเรื่องการสร้างความผาสุกของสังคม และการสนับสนุนชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม โดยมีระดับคะแนน 450 คะแนนขึ้นไป โดยจะเริ่มมีการตัดสินและมอบรางวัลในปี 2566 เป็นต้นไป


ค้นหาหลักสูตรอบรบใน TQA Training Program 2023 คลิก