กรณีศึกษา Best Practices TQC Winner 2006

รายละเอียด : หนังสือกรณีศึกษา Best Practices ของบริษัทที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class-TQC) ประจำปี 2549 ทั้ง 2 บริษัท คือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด โดยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ สำหรับองค์กรที่สนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

Out of Stock – ไฟล์สำหรับ Download จะนำขึ้นภายหลัง