Supplementary Book โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ – TQC 2007

รายละเอียด : รวบรวมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ทั้ง 7 หมวด ขององค์กรที่ได้รับรางวัล TQC Winner ประจำปี 2550 คือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อให้บุคคลหรือองค์กรที่สนใจ นำไปศึกษาและประยุกต์ใช้กับองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการองค์กร และเพิ่มขีดความสามารถในการในการแข่งขันของประเทศได้ รวมทั้งให้เข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมากยิ่งขึ้น

eBook – Supplementary Book โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ TQC Winner 2007