เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2563 – TQC

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน การประกอบอาชีพ และการประกอบการธุรกิจ ทุกองค์กรล้วนต้องต่อสู้กับอุปสรรค และเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน 

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้จัดทำ เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 (Thailand Quality Class) ที่ได้นำเอาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาดำเนินการให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร จัดการกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity) โดยมีแผนรับมือความเสี่ยง การสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน 

Download –> เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2563 – TQC