Experience sharing: TQA for SMEs…บริหารจัดการ SMEs สู่ความเป็นเลิศ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา  Experience sharing: TQA for SMEs…บริหารจัดการ SMEs สู่ความเป็นเลิศ เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการตามแนวทาง TQA สำหรับองค์กร SMEs จากองค์กรตัวอย่าง  บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  และ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 08.30 – 12.30 น. ห้อง บอลรูม 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรม ปริ้นพาเลซ มหานาค
รับสมัครเข้าร่วมการสัมมนาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 23 มกราคม 2562
สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบองค์กร SMEs เพื่อขยายโครงการ TQA สู่องค์กร SMEs โดยจัดกิจกรรม Collaborative Assessment for SMEs พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการในกลุ่ม SMEs  ด้วยการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง TQA  ให้แก่องค์กรที่มีความพร้อมในพื้นฐานด้านคุณภาพ เพื่อต่อยอดด้านประสิทธิภาพ และสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร

และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่มีความรู้ ความเข้าใจบริบทของการบริหารจัดการแบบ SMEs อีกทั้งมีการขยายผลความรู้ให้แก่ SMEs อื่นๆ ผ่านจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม SMEs เพื่อเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศในองค์กร SMEs ต่อไป

องค์กรที่เข้าร่วมฟังการสัมมนา จะได้เรียนรู้ และมองเห็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรตามแนวทางเกรฑ์รางวัล TQA เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
09.00 – 09.30
โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัล TQA ในองค์กร
โดย คุณสมชาติ  น้อยศิริสุข ผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
09.30 – 10.30
กระบวนการปรับปรุงองค์กร SMEs ตามแนวทาง TQA
o      ประเด็นที่น่าสนใจ และสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญพบในกระบวนการปรับปรุงที่องค์กรแต่ละครั้ง
o      บริบทของความเป็นองค์กร SMEs ที่มีผลต่อการปรับปรุงองค์กรตามแนวทาง TQA
โดย ทีมที่ปรึกษาโครงการ
10.45 – 12.00
Journey to TQA ของ 2 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ
คำถาม:
o     องค์กรเข้ามาร่วมโครงการได้อย่างไร
o     เริ่มต้นการดำเนินการอย่างไร
o     learning point อะไรที่เป็นสิ่งที่องค์กรได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการ
ทีมที่ปรึกษาโครงการ
คุณวลีพร  ธนาธิคม  วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณพาลินทุ์ วุฒิชาติวานิช  วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คุณพันธ์ศักดิ์ กุมมาลือ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีพีเอสเทค จำกัด
ดร.อธิศานต์ วายุภาพ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซนติโนวา จำกัด
o     ยกตัวอย่างสิ่งที่องค์กรปรับปรุง (การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เป็นวิธีปฏิบัติ หรือ project)
o     การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากการนำแนวทาง TQA ไปใช้ในองค์กร
        โดย ผู้บริหาร บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
        ผู้บริหาร บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด และทีมที่ปรึกษาโครงการ
12.00 – 12.30  ถาม-ตอบ สรุป และการเริ่มต้นสำหรับ SMEs ที่สนใจ

 

กิจกรรมในงาน
o     การแนะนำเครื่องมือวินิจฉัยองค์กรด้านการบริหารจัดการตามแนวทาง TQA: Organizational Assessment for SMEs เพื่อตรวจประเมินการบริหารจัดการขององค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
o     ให้คำแนะนำเรื่องการสมัครขอรับรางวัล TQA ปี 2562 และรับการตรวจประเมินเพื่อรับ Feedback report เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ สำหรับองค์กรที่สนใจ
o     ขอรับหนังสือเกณฑ์รางวัล
o     ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เบรคเช้า และอาหารกลางวัน เวลา 10.30 และ 12.30 น.
สมัครเข้าร่วมสัมมนา ทาง www.tqa.or.th
สอบถามรายละเอียด
โทรศัพท์ 02 619 5500 ต่อ 632, 634 (คุณวิญญุดา, คุณดำรง)