กระบวนการตรวจประเมินและตัดสินรางวัล

การตรวจประเมินประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ

 การตรวจประเมินขั้นที่ 1 Independent Review คณะผู้ตรวจประเมินแต่ละท่าน จะตรวจประเมินรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานขององค์กรทั้งฉบับโดยละเอียด ตามวิธีการตรวจประเมินที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 4–6 สัปดาห์

การตรวจประเมินขั้นที่ 2 Consensus Review เมื่อผู้ตรวจประเมินทุกท่านส่งผลการตรวจประเมินขั้นที่ 1 แล้ว และเข้าสู่การตรวจประเมินขั้นที่ 2 ซึ่งเป็นการพิจารณาผลจากการประเมินขั้นที่ 1 ร่วมกัน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2– 4 สัปดาห์ เพื่อจัดทำเอกสารป้อนกลับในจุดแข็ง และสิ่งที่ต้องปรับปรุงในทุกหัวข้อตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หากองค์กรได้รับคะแนนมากกว่า 330 คะแนน องค์กรจะได้รับการตรวจประเมินขั้นที่ 3 ต่อไป

การตรวจประเมินขั้นที่ 3 Site Visit Review เป็นการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ เพื่อรวบรวมหลักฐาน สัมภาษณ์ ยืนยันผลการปฏิบัติงานตามรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งองค์กรที่ได้รับการ Site Visit จะเป็นองค์กรที่มีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 350 คะแนนขึ้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • องค์กรที่มีระดับคะแนนจากการตรวจประเมินขั้นที่ 2 Consensus Review มากกว่า 350 คะแนน จะถูกตรวจเยี่ยม สถานประกอบการ วัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินองค์กร สัมภาษณ์บุคลากรรวมถึงผู้บริหาร และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทั้งในด้านจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง เพื่อสอบทานการประเมินตามรายงาน
  • คะแนนที่ได้รับขึ้นอยู่กับผลการตรวจประเมินและหลักฐานที่ปรากฏในการตรวจประเมิน
  • การตรวจประเมินในขั้นนี้ ประกอบด้วยจำนวนผู้ตรวจประเมินตามความเหมาะสม เพื่อให้กระบวนการตรวจประเมินพื้นที่มีประสิทธิภาพ
  • องค์กรอาจไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติรางวัล กรณีผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติดำเนินการตรวจเยี่ยม ณ สถานประกอบการแล้ว ไม่พบข้อมูล หรือข้อมูลไม่สอดคล้องตามที่ระบุไว้ในรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน กล่าวคือในรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานเขียนไว้เกินกว่าที่ผู้ตรวจประเมินพบในการตรวจเยี่ยม ณ สถานประกอบการจริง หรือพบข้อมูลอันเป็นเท็จ ส่งผลให้องค์กรไม่สมควรที่จะได้รับคะแนนในระดับดังกล่าว
  • ในการตรวจประเมินขั้นที่ 3 สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะแจ้งให้องค์กรทราบล่วงหน้า 10 วัน ก่อนการเข้าตรวจเยี่ยม

เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจประเมินทุกขั้นตอนแล้ว ผู้ตรวจประเมินจะเสนอรายชื่อองค์กรที่ผ่านเกณฑ์รับรางวัลต่อคณะอนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ  เพื่อพิจารณาในขั้นต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่ออนุมัติรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อย่างไรก็ตามองค์กรทุกองค์กรจะได้รับรายงานป้อนกลับ (Feedback Report) ที่ระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง

กระบวนการตรวจประเมิน