ข้อพึงปฏิบัติสำหรับองค์กรผู้สมัคร

ข้อพึงปฏิบัติสำหรับองค์กร (Code of Conduct for Applicants)

 1. องค์กรจะต้องจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานภายใต้บริบทขององค์กรตนเองเท่านั้น ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงจากหน่วยงานอื่น
 2. หากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการคัดลอกหรือดัดแปลงรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นไม่ว่ากรณีใดๆ สำนักงานจะตัดสิทธิ์การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติในปีนั้นๆ และหากทำซ้ำจะตัดสิทธิ์การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นระยะเวลา 3 ปี
 3. หากองค์กรไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน สำนักงานขอสงวนสิทธิ์
  ไม่พิจารณาเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1. การเก็บรักษาความลับ

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้ตรวจประเมิน และผู้เกี่ยวข้อง จะเก็บข้อมูลและรักษาความลับที่ได้จากองค์กรอย่างเข้มงวดที่สุด การเผยแพร่ข้อมูลหรือแจกจ่ายเอกสารขององค์กรดังกล่าวนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจประเมินจะกระทำก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากองค์กรแล้วเท่านั้น

2. การยกย่ององค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) หรือองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC)

องค์กรที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ นอกจากมีระบบการจัดการที่เป็นเลิศในระดับมาตรฐานโลกแล้ว ยังต้องเป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดี โดยจะได้รับการยกย่องและได้รับเกียรติดังต่อไปนี้

 • ถ้วยรางวัลเกียรติยศที่จัดทำพิเศษ และใบประกาศเกียรติคุณ
 • เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสำเร็จขององค์กร
 • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นแขกพิเศษในโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น TQA Winner Conference, TQA Best Practices, International Conference เป็นต้น
 • สามารถใช้ตราสัญลักษณ์รางวัลที่ได้รับ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กร

หน้าที่ขององค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) หรือรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)

 • มีส่วนร่วมในการจัดงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รวมทั้งงานสัมมนา TQA Winner Conference, TQA Best Practices, TQA Seminar และ TQA Road Show  ตามคำเรียนเชิญ
 • ให้ความร่วมมือในการจัดทำหนังสือ Best Practices สำหรับองค์กรที่ได้รับการเรียนเชิญ
 • จัดทำ Application Report Summary (ในส่วนของเนื้อหา) จัดรูปเล่มเตรียมพร้อมพิมพ์จำนวนตามที่สำนักงานระบุ
 • โดยองค์กรที่ได้รับรางวัล ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ โดยจัดทำเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ต่อไ
 • อนุญาตให้องค์กรโดยทั่วไปเข้าเยี่ยมชม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาแนวทางการบริหารงานต่อไป
 • จัดทำ Web Link สู่ Website ของ TQA

4. ความรับผิดชอบขององค์กรที่ได้รับรางวัล

องค์กรที่ได้รับรางวัล มีหน้าที่ถ่ายทอดวิธีปฏิบัติที่นำไปสู่ความสำเร็จในการประชุมนำเสนอวิธีปฏิบัติที่นำไปสู่ความเป็นเลิศ และเปิดโอกาสให้มีการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ อย่างไรก็ตาม องค์กรมีสิทธิ์ไม่เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นความลับทางธุรกิจ แม้ข้อมูลนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ระบุไว้ในรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน และมีสิทธิ์ปฏิเสธผู้เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการหากพิจารณาแล้วเห็นว่าจะมีผลกระทบทางด้านลบต่อองค์กร นอกจากนี้องค์กรที่ได้รับรางวัลมีหน้าที่ช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

5. การใช้ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน องค์กรที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ใช้เฉพาะตราสัญลักษณ์ที่มีคำจารึกชื่อองค์กรและปีที่ได้รับรางวัลในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานได้กำหนดรูปแบบ ดังนี้

ข้อกำหนดการใช้ตราสัญลักษณ์

 1. ใช้รูปแบบสัญลักษณ์ของรางวัลที่ท่านได้รับ โดยจะมีการระบุปีที่ได้รับรางวัล ตามไฟล์และวิธีการใช้งาน ที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจัดส่งให้ โดยห้ามดัดแปลงสัญลักษณ์ สี วิธีการวางรูปแบบ และแบบตัวอักษร
 2. ใช้ตราสัญลักษณ์ในนามบัตร กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย เอกสาร หรือสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเผยแพร่การได้รับรางวัลขององค์กร ทั้งนี้ ต้องไม่กล่าวทางตรง หรือทางอ้อมว่าเป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ
 3. ไม่กำหนดระยะเวลาในการใช้งานตราสัญลักษณ์
 4. องค์กรอาจใช้ตราสัญลักษณ์ซึ่งระบุปีล่าสุดที่ได้รับรางวัล หรือกรณีที่ต้องการระบุปีที่ได้รับรางวัลมากกว่า 1 ปีให้ใช้สัญลักษณ์ … – … หรือ … , … ทั้งนี้ ไม่ควรระบุปีที่ได้รับรางวัลเกิน 3 ปี สำหรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)
 5. ห้ามใช้บนตัวผลิตภัณฑ์ หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อสื่อว่าเป็นเครื่องหมายที่รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ
 6. สำหรับองค์กรที่มีการควบรวมกิจการ หรือเปลี่ยนชื่อองค์กรภายหลังที่ได้รับการแจ้งผลแล้ว  องค์กรไม่สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ตามข้อกำหนดที่ 1-4 ภายหลังการเปลี่ยนแปลง หรือภายใต้ชื่อองค์กรใหม่