คุณสมบัติขององค์กรที่ขอรับรางวัล

คุณสมบัติองค์กรที่มีสิทธิ์สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกประเภท ทุกขนาด ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มีสิทธิ์สมัครรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้ หากมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ดำเนินกิจการ หรือก่อตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนวันปิดรับใบรับรองคุณสมบัติ 
 2. มีการดำเนินการอย่างเป็นอิสระ และสามารถดำเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติทั้ง 7 หมวด ทั้งนี้ องค์กรที่มีการดำเนินการครบตามเกณฑ์ทั้ง 7 หมวด หมายถึง
  • องค์กรมีผู้นำสูงสุดเป็นของตนเอง
  • องค์กรวางแผนกลยุทธ์และถ่ายทอดเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติของตนเองได้
  • องค์กรมีลูกค้าที่ระบุได้อย่างชัดเจน และใช้ประโยชน์จากกระบวนการมุ่งเน้นลูกค้า
  • องค์กรสามารถวัดผลการดำเนินการและบริหารจัดการความรู้และสารสนเทศของตนเองได้
  • องค์กรบริหารจัดการบุคลากรของตนเองได้
  • องค์กรบริหารจัดการกระบวนการทำงานและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตนเองได้
  • องค์กรสามารถรายงานผลลัพธ์ต่างๆ ของแต่ละหมวดขององค์กรของตนเองได้
 3. มีการดำเนินกิจการส่วนใหญ่ที่สามารถจะถูกประเมินได้ภายในประเทศไทย
 4. กรณีองค์กรมีการบริหารงานครบทั้ง 7 หมวด แต่รายละเอียดของงานบางส่วนขึ้นตรงกับองค์กรแม่หรือองค์กรในเครือ
  หากคะแนนถึงเกณฑ์การตรวจประเมินขั้นที่ 3 (Site Visit Review) องค์กรต้องสามารถเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เอกสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สามารถตรวจประเมินองค์กรที่ดำเนินการให้ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับองค์กรผู้สมัครด้วย
 5. กรณีที่มีการควบรวมกิจการระหว่างองค์กรในเครือแล้วเปลี่ยนชื่อองค์กรใหม่นั้น องค์กรดังกล่าวต้องมีการควบรวม กิจการ และเปลี่ยนชื่อองค์กรไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนวันปิดรับใบรับรองคุณสมบัติ
 6. กรณีที่องค์กรควบรวมกิจการ โอน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ในระหว่าง กระบวนการรับสมัคร ตรวจประเมิน และตัดสินรางวัล จะถือว่าไม่มีคุณสมบัติในการรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award :TQA) หรือรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC)
 7. ในการสมัครขอรับรางวัล องค์กรต้องนำเสนอข้อมูลครอบคลุมครบทุกส่วนงาน (อาจจะนำไปใส่ไว้ในใบสมัครขอรับรางวัล เพื่อเป็นการให้แนวทางการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน)
 8. องค์กรไม่อยู่ในระหว่างการถูกตัดสิน หรือพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความโปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือจริยธรรม ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวรางวัล

ผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับรางวัล (Eligibility)

1. องค์กรเดี่ยว
หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานที่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลเป็นบริษัทเดี่ยว ไม่มีองค์กรในเครือข่าย สามารถบริหารและจัดการระบบได้อย่างอิสระครอบคลุมเกณฑ์ทั้ง 7 หมวด โดยไม่ต้องรับ หรือให้นโยบายกับองค์กรหรือหน่วยงานใด ทั้งสิ้น มีความเป็นเอกเทศในการดาเนินการ และสามารถถูกตรวจประเมินภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติครบทั้ง 7 หมวด โดยมีคุณสมบัติดังที่ระบุไว้เบื้องต้นในข้อ 3.1
2. องค์กรในเครือ
หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งมีองค์กรแม่เป็นผู้กากับดูแล ถือหุ้นส่วน หรือเป็นองค์กรที่ต้องให้นโยบายและกากับดูแลองค์กรย่อย หรือหน่วยงานในการกากับ องค์กรแม่และองค์กรลูกถือเป็นองค์กรที่มีสิทธิ์ในการสมัครขอรับรางวัล โดยมีคุณสมบัติดังที่ระบุไว้เบื้องต้นในข้อ 3.1
             2.1 องค์กรแม่ หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานที่มีอานาจสูงสุด ที่มีองค์กรหรือหน่วยงานเครือข่ายย่อยในการกากับดูแล โดยองค์กรแม่เป็นผู้กาหนดนโยบาย แนวทาง กรอบการบริหารจัดการ การสรรหาบุคลากร และการวางแผนกลยุทธ์ เป็นต้น เพื่อนาไปสู่แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ สาหรับองค์กรหรือหน่วยงานเครือข่ายต่อไป
             2.2 องค์กรลูก หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งมีองค์กรแม่เป็นผู้กากับดูแล ถือหุ้น หรือควบคุมด้านนโยบาย แนวทาง กรอบการบริหารจัดการ บุคลากร และการวางแผนกลยุทธ์ เป็นต้น เพื่อนาไปปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่องค์กรแม่กาหนด องค์กรลูกที่มีสิทธิ์สมัครขอรับรางวัลได้ คือองค์กรที่แยกออกมาอย่างชัดเจน และสามารถดาเนินการได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีอานาจในการตัดสินใจที่สาคัญในด้านการบริหารจัดการ และการดาเนินงาน โดยองค์กรอาจดาเนินการภายใต้การกาหนดทิศทางนโยบาย และการกากับดูแลจากองค์กรแม่ได้ ทั้งนี้จะต้องเห็นความแตกต่างที่สามารถแยกออกจากองค์กรแม่ หรือองค์กรในเครือได้ง่าย เช่น โดยสถานที่ตั้ง หรือกลุ่มลูกค้าที่ให้บริการ

ข้อจำกัดสำหรับการสมัคร   

1. องค์กรที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.1 สามารถยื่นใบสมัครเพื่อรับการประเมินและรับรายงานป้อนกลับ (Feedback Report) โดยระบุในใบสมัครว่าไม่ขอรับรางวัล ทั้งนี้ต้องมีการดาเนินกิจการภายใต้ชื่อองค์กรที่สมัครมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนวันปิดรับใบรับรองคุณสมบัติ
2. องค์กรในเครือเดียวกับองค์กรแม่สามารถสมัครขอรับรางวัลในปีเดียวกันกับองค์กรแม่