การสมัครเพื่อขอรับรางวัล

ในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ องค์กรต้องดำเนินการ 3 ขั้นตอน ภายในวันและเวลาที่กำหนด จึงจะถือว่าการสมัครสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียด แต่ละขั้นตอนดังนี้

         ขั้นตอนที่ 1  องค์กรส่งใบรับรองคุณสมบัติ เพื่อให้สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติตรวจสอบคุณสมบัติ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มผ่านระบบ Online ที่เว็บไซต์ www.tqa.or.th และแนบเอกสารดังนี้

 1. กรณีเป็นองค์กรภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ขอสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จากสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมผู้บริหารสูงสุดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
 2. กรณีเป็นองค์กรภาครัฐ ขอให้แนบสำเนา พรบ. หรือหนังสือรับรองการจัดตั้งอื่นๆ เพื่อยืนยันตัวตนองค์กรโดยผู้บริหารสูงสุดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
 3. กรณีเป็นองค์กรประเภทการบริการสุขภาพ สาธารณสุข ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) แล้ว ขอให้แนบใบรับ รองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) โดยผู้บริหารสูงสุดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
 4. กรณีเป็นองค์กรภาคการศึกษา ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษา / สถาบันการศึกษา โดยผู้บริหารสูงสุดลงนาม รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
 5. ผังการบริหารงานซึ่งมีชื่อหัวหน้าของแต่ละส่วนงานที่ปรากฏในผัง
 6. องค์กรที่เป็นองค์กรในเครือให้แนบผังการบริหารงานที่แสดงความสัมพันธ์กับองค์กรแม่ และกับองค์กรในเครือเดียวกันด้วย
 7. แผนที่ตั้งขององค์กร ขนาดไม่เกิน A4

เอกสารแนบต้องมีตราประทับขององค์กรพร้อมกับลายเซ็นผู้บริหารสูงสุงขององค์กรลงนามรับรองเอกสาร องค์กรสแกนเอกสารทั้งหมดและแนบส่งพร้อมใบรับรองคุณสมบัติ และโปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อองค์กร เนื่องจาก หากองค์กรได้รับคะแนนผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัล สำนักงานจะจัดทำโล่ห์รางวัล และประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อต่างๆ
ตามรายชื่อที่องค์กรระบุในขั้นตอนการรับรองคุณสมบัติ

องค์กรส่งใบรับรองคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ https://www.tqa.or.th/th/applicant/eligibilityforapply/ 

ขั้นตอนที่ 2   ภายหลังจากได้รับการตอบรับผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากสำนักงานรางวัลแล้ว องค์กรตรวจสอบใบรับรองคุณสมบัติและยืนยันการสมัครผ่านทาง Online พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตามอัตราที่กำหนด ดังนี้

หมายเหตุ :

 1. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมได้ในภายหลัง และค่าธรรมเนียมในการตรวจ
  ประเมินทุกขั้นตอนไม่สามารถเรียกคืนได้
 2. ค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมินขั้นที่ 3 Site Visit Review จะเรียกเก็บเมื่อสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
 3. จำนวนเงินค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมินขั้นที่ 3 Site Visit Review จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร จำนวนผู้ตรวจประเมิน จำนวนวันตรวจประเมิน จำนวนสถานประกอบการที่ถูกตรวจประเมิน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะแจ้งให้องค์กรทราบเมื่อดำเนินการตรวจประเมินในขั้นนี้

ขั้นตอนที่ 3   องค์กรส่งรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน โดยสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน ได้จากข้อกำหนดสำหรับการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน

ภายหลังจากองค์กรจัดส่งเอกสารครบทั้ง 3 ขั้นตอน สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะดำเนินการในกระบวนการตรวจประเมินต่อไป

กระบวนการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ