ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ค่าธรรมเนียมการสมัครขอรับรางวัล

หมายเหตุ :

  1. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมได้ในภายหลัง และค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมิน
    ทุกขั้นตอนไม่สามารถเรียกคืนได้
  2. ค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมินขั้นที่ 3 Site Visit Review จะเรียกเก็บเมื่อสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
  3. จำนวนเงินค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมินขั้นที่ 3 Site Visit Review จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร จำนวนผู้ตรวจประเมิน จำนวนวันตรวจประเมิน จำนวนสถานประกอบการที่ถูกตรวจประเมิน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะแจ้งให้องค์กรทราบเมื่อดำเนินการตรวจประเมินในขั้นนี้
  4. องค์กรสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นใบรับรองคุณสมบัติ และยื่นใบสมัครขอรับรางวัลได้ในแถบสถานะในระบบ Online

วิธีการชำระค่าธรรมเนียม

  1. ชำระโดยเช็ค ที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ชั้น 14 โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”
  2. ชำระผ่านธนาคาร โดยนำเงินฝากเข้าบัญชี “มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” เลขที่ 210-0-50861-9 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า พร้อมส่งเอกสารใบ Pay In หรือหลักฐานการนำฝาก เพื่อยืนยันการชำระค่าธรรมเนียม โดยส่งโทรสารมาที่หมายเลข 02-619-8085 หรือ E-mail : [email protected] หรือ ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ที่หมายเลข 02-619-5500 ต่อ 630-634

หมายเหตุ ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมต้องดำเนินการตามช่องทางที่ 1-2 เท่านั้น และไม่รับชำระในรูปแบบเงินสด