เอกสารการสมัครขอรับรางวัล

เอกสารการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จะถูกพิจารณาโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยเอกสารต่างๆ ประกอบด้วย

4.1 ใบรับรองคุณสมบัติ: เมื่อองค์กรสนใจสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และส่งใบรับรองคุณสมบัติเพื่อให้สำนักงานพิจารณา การจัดทำใบรับรองคุณสมบัติจึงควรดำเนินการวิเคราะห์ ประมวลข้อมูลที่เป็นอยู่จริงขององค์กร  สำนักงานจะพิจารณาโดยคำนึงถึงองค์ประกอบ และเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในคู่มือการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หน้า 5-6 จากนั้นจะส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติลงนามรับรอง และส่งเอกสารแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังองค์กรผู้สมัคร โดยส่งถึงผู้บริหารสูงสุดที่องค์กรระบุไว้ในใบรับรองคุณสมบัติ ทั้งนี้องค์กรต้องแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้สำนักงานสามารถพิจารณาได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ผู้สมัครสามารถกรอกรายละเอียดใบรับรองคุณสมบัติได้ที่หน้า 27-34 ในคู่มือการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ แล้วส่งเอกสารมาที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ภายในวันที่ 7-11 มีนาคม 2559  สำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติองค์กรจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

4.2 ใบสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ:  เมื่อองค์กรได้รับเอกสารตอบรับการรับรองคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อย องค์กรผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารใบสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครมาที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 8-12 มิถุนายน 2559

4.3 รายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน (Application Report): เมื่อผู้สมัครส่งเอกสารใบรับรองคุณสมบัติ และใบสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับเงื่อนไข รายละเอียด รูปแบบ และแนวทางการเขียน ผู้สมัครสามารถศึกษาได้จากคู่มือการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หน้า 19-21 โดยรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานดังกล่าวนี้ จะถูกประเมินโดยคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพในด้านต่างๆ มีประสบการณ์ในการบริหาร พร้อมทั้งได้รับการฝึกอบรมในกระบวนการตรวจประเมิน และอาสาสมัครมาเป็นผู้ตรวจประเมิน ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครอ่านหลักเกณฑ์ รวมถึงข้อกำหนดให้ชัดเจน  โดยสำนักงานมีข้อกำหนด  ดังนี้

ห้ามมิให้ผู้สมัครคัดลอกรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานจากองค์กรอื่น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรในเครือ หรือองค์กรภายนอก  ขอให้ผู้สมัครเขียนในบริบทที่องค์กรดำเนินการอยู่จริง  ซึ่งหากผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว สำนักงานมีการกำหนดบทลงโทษ โดยผู้สมัครสามารถศึกษาได้จากหน้า 13 คู่มือการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

อนึ่ง การเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานหากขาดความเข้าใจในระบบงานของตนเอง จะทำให้องค์กรไม่ได้ประโยชน์ใดๆ จากการสมัครแม้แต่รายงานป้อนกลับ (Feedback Report) ที่ได้จากกระบวนการตรวจประเมิน ผู้สมัครก็ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้เกิดประสิทธิผลในอนาคตได้

ผู้สมัครจะต้องจัดส่งรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน มาถึงสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น.  โดยมีช่องทางการจัดส่งเอกสารดังหน้า 11

หมายเหตุ:

  • สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีกำหนดปิดรับเอกสาร การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติทุกประเภท ภายในเวลา 17.00 น. ของวันสุดท้ายที่กำหนดปิดรับเอกสารนั้นๆ
  • สำเนา หรือเอกสารที่ส่งถึงสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กรุณาให้ผู้บริหารสูงสุดลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า (ยกเว้นใบสมัคร)