แนวทางในการจัดทำเอกสารการสมัคร

1. วิธีกรอกใบรับรองคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์ของใบรับรองคุณสมบัติ คือ ผู้สมัครต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร เพื่อประกอบการพิจารณาว่าองค์กรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามเกณฑ์การสมัครรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือไม่ ซึ่งมีวิธีการดังนี้

1. กรอกข้อมูลใบรับรองคุณสมบัติผ่านระบบออนไลน์ https://www.tqa.or.th/th/applicant/eligibilityforapply หลังจากกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้ Download File จาก Website และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งประทับตราองค์กร และแสกนเอกสารแนบกลับเข้าระบบ

2. แนบเอกสารประกอบ ดังนี้

  • สำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) โดยมีผู้บริหารสูงสุดลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง*
  • กรณีเป็นองค์กรภาครัฐ ขอให้แนบสำเนา พรบ. หรือหนังสือรับรองการจัดตั้งอื่นๆ ประกอบ โดยผู้บริหารสูงสุดลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง*
  • กรณีเป็นองค์กรประเภทการบริการสุขภาพ สาธารณสุข ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (HA) แล้ว ขอให้แนบสำเนาใบรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) โดยมีผู้บริหารสูงสุดลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง*
  • ผังการบริหารงานซึ่งมีชื่อหัวหน้าของแต่ละส่วนงานที่ปรากฏในผัง โดยมีผู้บริหารสูงสุดลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง*
  • หากผู้สมัครเป็นองค์กรในเครือให้แนบผังการบริหารงานที่แสดงความสัมพันธ์กับองค์กรแม่และกับองค์กรในเครือเดียวกันด้วย โดยมีผู้บริหารสูงสุดลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง*
  • กรณีเป็นสถานศึกษา ขอให้แนบใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา โดยมีผู้บริหารสูงสุดลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง*
  • แผนที่แสดงที่ตั้งขององค์กร ขนาดไม่เกิน A4

* สำเนาเอกสารที่ส่งถึงสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กรุณาให้ผู้บริหารสูงสุดลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

2. วิธีกรอกใบสมัครรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ของใบสมัครรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คือ ผู้สมัครยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเกี่ยวกับองค์กร เพื่อแสดงเจตนารมณ์การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดังนี้

  1. กรอกข้อมูลการสมัครขอรับรางวัลผ่านระบบออนไลน์ หลังจากกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้ Download File จาก Website และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งประทับตราองค์กร และแสกนเอกสารแนบกลับเข้าระบบ
  2. โดยชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมินขั้นที่ 1 Independent Review และขั้นที่ 2 Consensus Review (ค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถเรียกคืนได้ กรณีไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงาน หรือ ส่งงานไม่ทันเวลาที่กำหนด หรือถูกตัดสิทธิ์การสมัคร ด้วยเหตุผลอื่น)

3. วิธีเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ของการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน (Application Report) คือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดการและผลลัพธ์จากกระบวนการปรับปรุงต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้ผู้ตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินขั้นที่ 1 และ 2 ผู้สมัครต้องจัดรูปแบบรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน