องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2561

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2561 (Thailand Quality Class Plus: Operation)

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า ประจำปี 2561 (Thailand Quality Class Plus: Customer)

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)