เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2564 – TQC

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้จัดทำ เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2564 (Thailand Quality Class) ต้นแบบองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มุ่งสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เตรียมความพร้อมองค์กร เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง (Disruption) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาวการณ์ของโลกที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา

ศึกษาความสำเร็จจากการบริหารจัดการองค์กร คลิก –> Supplement 2021_TQC