เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2564 – TQA

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้จัดทำ เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand Quality Award : TQA) ได้แก่ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบที่มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาโดยตลอด มุ่งสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เตรียมความพร้อมองค์กร เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง (Disruption) มาอย่างต่อเนื่อง และคงความเป็นผู้นำในธุรกิจมาได้อย่างยาวนาน

ศึกษาความสำเร็จจากการบริหารจัดการองค์กร คลิก –> Supplement 2021_TQA