เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2565 – TQC Plus

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้จัดทำ เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ในด้านต่าง ๆ ประจำปี 2565 (Thailand Quality Class Plus) ทั้ง 5 องค์กร ซึ่งต้นแบบองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มุ่งสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เตรียมความพร้อมองค์กร เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง (Disruption) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาวการณ์ของโลกที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา

ศึกษาความสำเร็จจากการบริหารจัดการองค์กร คลิก –> Supplement 2022_TQC Plus