เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ปี 2563 – TQA & TQC Plus

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน การประกอบอาชีพ และการประกอบการธุรกิจ ทุกองค์กรล้วนต้องต่อสู้กับอุปสรรค และเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้จัดทำ เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thailand Quality Award : TQA) และ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ประจำปี 2563 (Thailand Quality Class Plus) ที่ได้นำเอาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาดำเนินการให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร จัดการกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity) โดยมีแผนรับมือความเสี่ยง การสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน 

Download –> Supplement2020_TQA_TQCplus