องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2560

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2560 (Thailand Quality Class Plus: Operation – TQC+: Operation 2017)

  1. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  2. สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2560 (Thailand Quality Class 2017 – TQC 2017)

  1. เขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  2. ธนาคารออมสิน