องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2562

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 2 องค์กร ได้แก่

 • กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class Plus : Operation) จำนวน 3 องค์กร ได้แก่

 • กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน
 • บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class : TQC) จำนวน 8 องค์กร ได้แก่

 • การประปานครหลวง
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
 • ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)