องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2562

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 2 องค์กร ได้แก่

 

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class Plus : Operation) จำนวน 3 องค์กร ได้แก่

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class : TQC) จำนวน 8 องค์กร ได้แก่