องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2564

 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus: Innovation – TQC Plus: Innovation) จำนวน 2 องค์กร ได้แก่

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus: Customer – TQC Plus: Customer) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านบุคลากร (Thailand Quality Class Plus: People – TQC Plus: People) จำนวน 2 องค์กร ได้แก่

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) จำนวน 8 องค์กร ได้แก่